Ιταλία: Επιχείρηση “Scrita manent” – Αφίσα αλληλεγγύης

(Λάβαμε 30/12/16)

Πόσα όντα έζησαν μια ζωή χωρίς καν να ξυπνήσουν!

Και πόσα άλλα ακόμα συνειδητοποίησαν ότι έχουν ζήσει

μόνο το μονότονο τικ-τοκ του ρολογιού

Είναι μεγάλη η χαρά

να βλέπεις να ανατινάζονται

στρατώνες, δικαστικά μέγαρα και

άλλα παράγοντα της Εξουσίας.

Το σύστημα και οι δομές της δεν είναι αφηρημένες, είναι ξεκάθαρα ορατές

οι αυτουργοί έχουν ονόματα και επίθετα

και μπορούν εύκολα να εντοπιστούν.

Ο καθένας με δική του επιλογή.

Από το 2003 διάφοροι πυρήνες της  Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας έχουν διαπράξει δεκάδες άμεσες δράσεις σε όλη την Ιταλία. Στις 6 Σεπτεμβρίου με την επιχείρηση “Scripta Manent” το κράτος έχει φυλακίσει 8 αναρχικούς συντρόφους κατηγορώντας τους για ορισμένες από αυτές τις ενέργειες. Εμείς δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιος διέπραξε αυτές τις δράσεις και αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τους συλληφθέντες συντρόφους. η καρδιά μας θα συνεχίσει να χτυπά με όλους όσους επιλέγουν το μονοπάτι της ανυποταγής και της επίθεσης κατά της Εξουσίας.

Αλληλεγγύη στους Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, Alfredo και σε όλους τους αναρχικούς αιχμαλώτους παντού.

(Μετάφραση Traces of Fire)

(Πηγή : radioazione.org)

 

 

Italy: Operation “Scripta Manent” — Solidarity poster

(Received 30/12/16)

How many beings have gone through life without ever wake up!

And how many others have realized that they have lived

only for the monotonous tick-tock of the clocks.

It is a great joy

to see blow up

barracks, courthouses and

agents of Power.

The system and its structures are not abstract, they are clearly visible;

the perpetrators have names and surnames

and they can be easily identified.

To each his own choice.

Since 2003 various cells of Informal Anarchist Federation have carried out dozens of direct actions across Italy. On September 6th with operation “Scripta Manent” the State have imprisoned 8 anarchist comrades, accusing them of some of these actions. We don’t need to know who carried out these actions and if there are any connections with the arrested comrades. Our heart will continue to beat with everyone who choose a path of non submission and of attack on Power.

Solidarity with Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, Alfredo and with all anarchist imprisoned everywhere.

(Original version :  radioazione.org)

Athens: Attack agains OPKE unit in Exacheia

On Tuesday , December 6 of 2016 , 8 years after the murder of the antiauthoritarian Alexandros Grigoropoulos by the cops, anarchists , antiauthoritarians , neighbors and people who hang around Exarcheia decided to break the normality of the miserable life imposed by the social standards and resist the state repression. Every year, that day the neighborhood of Exarcheia is surrounded by cops trying to stop the vengeful rage of those who take the streets fighting.

But this time, the resistance of the rioters was more organized and coordinated than ever, following the response against the state in the clashes of November 15 and 17. The anti-state offensive was fierce, and that was proved because – despite the murderous firing of rubber bullets and tear gas directly into the bodies – The uniformed fascists only managed to pass the burning barricades late at night, and after most of the people , especially the organized ones had already left the place.

This victory of ours hurt the servants of the state, who projected all their psycological complexes beating the arrested people of that night. Their cowardly violence and the attempt of the greek bullies to humilliate the arrested comrades is the proof of their bitter defeat.
Also the filthy judges plays their part on the repression of the insurgents when acting in the name of all the state authorities send three of the arrested on pre-trial imprisonement.
The surrounding of Exarcheia was already intensified before 6 December, with the characteristic example of the invasion of motorcicle police forces and the control of migrants. It was like that until the 6/12, particularly with the presence of special forces of OPKE in the area.

We answer the murderes of minors with the same thing that they learn to taste all this years: fire.
In the evening of Friday , December 16, we choose to attack the bullies of the greek police located at the intersection of Kallidromiou street and Oikonomou street, supposedly to protect the supermarket besides. For those who knows the area of Exarcheia, is obvious that the deployment of OPKE units in that place serves other purposes and is framed in a broader plan that seeks to control the neigborhood.

The tasks of this unit (OPKE) in the past years at the city outskirts and specially in the west zone of Athens had as only objective the military-style ID control to youngsters , outcast and migrants. The ridiculous reasons that they use to impose their reign of terror in Exarcheia will be answered with gasoline and fire over their heads. The armed cops of OPKE showed their huge skills when they began to run away in panic and hide behind a car in sight of the 15 molotovs flying against them.

The clashes and the diffusion of insurrectionary situations must be a daily practice. That December 6 light up the metropolis every night, until freedom and anarchy.

FIRE AND EXPLOSIONS AT THE MINDS OF THE COPS
FREEDOM TO THE 3 ARRESTED OF 6/12 WHO ARE ON PRE-TRIAL IMPRISONEMENT.

Anarchists ( the ones who attacked there, in that way)

(Translated by Traces of Fire)

(Χιλή) Λίγα λόγια της συντρόφισσας Τάτο στη μνήμη του Σεμπαστιάν “Angry” Οβερσλουίχ

(Λάβαμε 28/12/16)

Από τη μεριά μου δεν γνώρισα τον Angry, αλλά ο θάνατος του (ο οποίος δεν μου ήταν αδιάφορος) τον φέρνουν κοντά μου μέσα από τα κείμενα του, σκίτσα, τραγούδια ή αναμνήσεις από άλλους ανθρώπους οι οποίοι τον φέρνουν στη ζωή με μεγάλη στοργή, και μου επέτρεψαν και μου επιτρέπουν να πάω λίγο πιο πέρα αυτή τη μέρα στις 11 του Δεκέμβρη ώστε να μπορέσω να έχω χώρο να φέρω στη μνήμη μου κάποιο σύντροφο ή άλλους. Μια αίσθηση της αναγνώρισης του ίδιου του ατόμου, ως ένα ον που έκανε το βήμα για να αμφισβητήσει τον εαυτό του, αυτή την κοινωνία και αυτόν τον πολιτισμό της κυριαρχίας μέσω της προσπάθειας να ζήσει μια διαφορετική ζωή η οποία δεν είναι καθιερωμένη και προ-κατασκευασμένη. Με καλές και κακές στιγμές, αντιφάσεις και χτυπήματα που έχουν ως συνέπεια οι συγκεκριμένες επιλογές και η ανυπακοή.

Η μνήμη για την οποία μιλάω αρχίζει από το συναίσθημα συγγένειας με τον σύντροφο και από ορισμένες εμπειρίες, πρακτικές, επιθυμίες, συναισθήματα και ιδέες που γεμίζουν τις ζωές μας με μια κοινή αίσθηση, περηφάνια και με ώθηση για να περπατήσουμε σε ένα παρόμοιο μονοπάτι του αγώνα και της σύγκρουσης, των επιθυμιών και της δημιουργίας.

Είναι τόσο τα πολιτικά και προσωπικά στοιχεία ( ακόμα και τα τελευταία δεν μπορώ να τα εξηγήσω πολύ καλά) της καθημερινής του ζωής και της προσωπικότητας του που έχουν την σημασία τους. Όπως τον τρόπο με τον οποίο τρεφόταν, την άρνηση να καταναλώνει ορισμένα προϊόντα και ουσίες, την αγάπη του για τη γη, έχοντας υπόψιν του και άλλες ζωές που δεν είναι ανθρώπινες, την περιφρόνηση του για την μισθωτή εργασία, τον ιλεγκαλισμό, αυτή την ενέργεια και αυτή τη σπίθα που είχε, που παίρνει δύναμη επίσης και κάνει τις δράσεις απαλλοτρίωσης και την πολύτιμη στάση του. Για αυτούς τους λόγους, λυπάμαι που κάποιος σαν αυτόν δεν βρίσκεται πλέον εδώ ανάμεσα μας. Γιατί εκτός από την προώθηση για άμεσες δράσεις, απαλλοτριώσεις και ιλεγκαλισμό, ήταν αυτός που προσπάθησε να ζήσει μια εξεγερτική ζωή. Για όλα αυτά δεν θα ξεχάσω ποτέ ποιος  και τι είδος πολίτη ( ένας φρουρός ασφάλειας) ήταν αυτός ο καταραμένος που σκότωσε τον Angry.

Ο σύντροφος Σεμπαστιάν Οβερσλουίχ είναι παρών!

Λευτεριά στην συντρόφισσα Ταμάρα Σολ που έκανε το βήμα της εκδίκησης.

Μια αγκαλιά από αυτή τη φυλακή σε κάθε συνένοχο.

Τάτο.

(Μετάφραση Traces of Fire)

(Chile)Words of the comrade Tato in memory of Sebastian “Angry” Oversluij.

(Reveived 28/12/16)

For my part i did not meet Angry, but his death ( that was not indifferent for me) bring him next to me through his texts , drawings , songs or memories of other people who make him alive with great affection, and allowed me and allows me go farther that day December 11 for taking a more deep sense of memory of a comrade and also of others. A sense of recognition of the person itself, of a being who did the step to challenge himself, and this society and civilization of domination through the attempt of living another life that was not the established and pre-fabricated one. With the good and bad moments, contradictions and hits that entail the choices and refractory wills.
The memory i am talking about begin from a feeling of affinity with the comrade and certain experiences, practices , desires , feelings and ideas that fill our lives of a own sense , pride and the impulse to walk by a similar path of struggle and confrontation, of wishes and creation.
It is so the political and personal elements ( even from the last ones i cant explain myself very well) of his daily life and personality take importance. As his way of feed himself, his negation to consume certain products and substances, his love for the earth, having in consideration other lives that are not the human, his contempt for the wage labor, his ilegalism , and that energy and that spark that he had , also takes on strength and makes his action of expropiation and his attitude valuable. For this reasons , i regret that someone like this is no longer between us. Because besides of being propelled by direct actions, expropiations and ilegalism , he was someone who try to take and make his own life in rebellion.
For all this i will never forget who was and what kind of citizen ( a security guard) is the damned one who kill Angry

¡Compañero Sebastián OIversluij presente!

Freedom to the comrade Tamara Sol who did a step in the revenge.

A hug from this jails to each affine.

Tato.

(Translated by Traces of Fire)

Santiago, Chile: Incendiary attack against a Transantiago bus by Antagonistic Nuclei of the New Urban Guerrilla

As we warned…We have returned

By means of this text we claim responsibility for the total destruction of the route 230 Transantiago bus in the commune of Puente Alto today (26.12.16) by means of a homemade incendiary device.

We already made a previous attempt on August 18 on the route 110 bus in the commune of Maipú, with uncertain results. This time we have learned from our mistakes and modified some operational details to ensure that our small sabotage was completely successful.

And so we have deprived a small link in the mercantile flow that transports the oppressed to slow down the sinister machinery of social production that makes the surplus wealth generated by entrepreneurs, managers and bosses via the temporary and compulsory exploitation of the exploited to feed their wealth through wage labor and the frenetic consumption that is present at this time.

We make our position clear that our targets have never been the poor or the marginalized either in the countryside or the city. Proof of this is that we chose a route that was practically empty, but which was ready to reach its destination quickly to reincorporate itself back into the flow of exploitation, consumption and misery with which this means of public transportation collaborates. Additionally, our device was designed so that even if there were still passengers inside it would generate enough noise to warn them of our inevitable and intentional arson. Along with these measures we also designed our plan to be carried out only in the event that there was indeed nobody near the initial point of deflagration, if this situation had not been the case we simply would not have proceeded.

And so we do not hesitate to say that we hit the pockets of those who do not know the precariousness of an economically difficult life, blocking the flow that represents Capital through this small but effective sabotage and remembering that in this month not everything is about money and consumerism and that there are still many reasons to fight.

We dedicate this action to the compañerxs Juan Flores Riquelme, Nataly Casanova Muñoz and Enrique Guzmán Amadeo, imprisoned for various placements of explosive devices and risking very high sentences. To sabotage the flow of goods from the southern zone is to a certain extent a nod of solidarity with the compañerxs, who lived in the vicinity of the commune in which we operate.

With this action we again want to send greetings to the indomitable comrades Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda and Juan Aliste Vega who are all imprisoned in the High Security Prison for the Security Case. We also send a fraternal embrace to Muñoz Delgado, Kevin Garrido and Joaquín Garcia, captives of the social war for feeding the revolutionary offensive in Chile.

We also send greetings to Natalia Collado (Tato) who is imprisoned for carrying out a sabotage similar to ours almost 2 years ago. Compañera, your convictions feed our dreams of insurrection!

We also want to take advantage of this small platform to remember that in a not so distant past there were compañerxs who went much further and did not limit themselves to sabotaging the mercantile flow but recovered it, expropriating some of the money used by bosses and heads of State / Capital to rob us of our lives. So in an exercise of combative memory we bring to the present Sergio Valdés, Ignacio Escobar Diaz and Enrique Torres, lautarinxs compañerxs who died while providing covering fire for the retreat of their squadron after an assault on a Santander bank on December 18, 1991 in the city of Coquimbo.

But it is not only the compañeros of politico-military apparatuses that generated these kinds of practices, so in affinity with our ideas we do not forget the anarchist Claudio Lavazza who is serving a harsh sentence after assaulting one of these centers of wealth accumulation, paradoxically, also on December 18 but in the year 1996.

Also, we cannot miss this opportunity to remember a brother of ours who was an active member of this group and who fell dead on the morning of the 11th of this month, 3 years ago under fire during an attempt to expropriate a bank in the commune of Pudahuel. Surely Sebastian Oversluij would have accompanied us in this new day of conspiracy had he not been murdered by a hit man of Capital. Some of these insurrectional flames were in your honor, making this small gesture a greeting of freedom to your memory.

With Persistence, Memory, Solidarity and Subversion we continue the war against Power!
Both yesterday and today, there are still reasons to fight!
To spread anti-boss hatred!
As long as there is memory there will be Rebellion!
¡Sebastián Oversluij Presente!

Michele Angiolillo Iconoclastic Circle
Antagonistic Nuclei of the New Urban Guerrilla

(via Contra Info, translated by Insurrection News)

Πόλη του Μεξικού: Βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού

Καταστροφή φτιασιδωμένη με ευημερία…

Ευημερία;… Παθητικά όντα που περιφέρουν τα σαρκία τους στους δρόμους… λαχταρώντας την ησυχία και «ασφάλεια» που προσφέρει μια ύπαρξη περιτριγυρισμένη από σύγχρονες τεχνολογίες και μαραφέτια που σου διευκολύνουν τη ζωή…

Είναι μεγάλο όμως το τίμημα που πληρώνεται για την ευημερία και την εθελοτυφλία, και πλέον δεν συνιστά επιλογή!

Δάσος της Πριμαβέρα (στην πολιτεία του Χαλίσκο) και Γεωθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού (CFE) του Μεξικού:

Τον Ιούνη του 1987 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ένα διάταγμα που όριζε ένα κανονικό πολύγωνο επιφάνειας 120.000 τετραγωνικών μέτρων (12.000 εκτάρια, που αντιστοιχούν στο 40% της προστατευόμενης φυσικής περιοχής) στο εσωτερικό της ηφαιστειογενούς καλδέρας της ‘Πριμαβέρα’ ως ζώνη προς εξερεύνηση και επακόλουθη εκμετάλλευση κοιτασμάτων.

Ήδη από το 1970 είχε ξεκινήσει η εξερεύνηση κοιτασμάτων στην περιοχή ‘Σερρίτος Κολοράδος’, ενώ μεταξύ Γενάρη του 1980 και Μάρτη του 1989 κατασκευάστηκαν συνολικά 13 πλατφόρμες και φράγματα λάσπης, και γύρω στα 13,5 χιλιόμετρα οδών πρόσβασης, ανοίχτηκαν και κατασκευάστηκαν 12 γεωθερμικά πηγάδια, κι ανάμεσα στο 1989 και στο 1990 τα έργα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού σταμάτησαν εξαιτίας της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούσαν.

Στις 22 Ιούλη 2015, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ‘Γύρου Μηδέν’ για τη μερική αποκρατικοποίηση του ελέγχου επί των γεωθερμικών πηγών, η Γραμματεία Ενέργειας παραχώρησε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ηλεκτρισμού άδεια εκμετάλλευσης στην περιοχή ‘Σερρίτος Κολοράδος’ (μία από τις 4 ζώνες-πυρήνες αυτού του δάσους, που υπάρχει εδώ και περισσότερα από 140.000 χρόνια), καθώς και 13 άδειες επιθεώρησης στη Χαλίσκο, μία εξ αυτών στην περιοχή ‘Λας Πλανίγιας’, άλλη μία ζώνη-πυρήνα του δάσους της ‘Πριμαβέρα’.

Η βίαιη υπεράσπιση της Γης είναι μια πανάρχαια πρακτική που δεν θα τη λησμονήσουμε ποτέ!

Ακριβώς τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκέμβρη τοποθετήσαμε ένα εκρηκτικό φορτίο στο εσωτερικό ενός ΑΤΜ του υποκαταστήματος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού στη συμβολή της οδού Σεμποάλα με τη λεωφόρο Εουχένια στον τομέα Μπενίτο Χουάρες της Πόλης του Μεξικού, για να τους κάνουμε ξεκάθαρο πως όσο συνεχίζουν να αδειοδοτούν και να στηρίζουν την ισοπέδωση της Γης εμείς θα συνεχίσουμε να καίμε και να σπάμε τους θεσμούς τους, και δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε στο θέατρο μερικών οργανώσεων που ενεργούν εντός νόμου, όπως η Greenpeace ή διάφορες επιτροπές, για να απαιτήσουμε την παύση των μεγκα-πρότζεκτ που ετοιμάζονται (κι αυτών που ήδη λειτουργούν), όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά στον κόσμο όλο. Γιατί ξέρουμε πως το μόνο που επιδιώκουν είναι να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη για πάρτη τους, εξαπατώντας τον κόσμο με φούμαρα για έναν τεχνολογικό παράδεισο άνεσης κι ευημερίας.

Δεν αποζητάμε την αναδιοργάνωση δρομολογίων, ούτε την εκπλήρωση αιτημάτων μας.

Αποζητάμε την ολοκληρωτική καταστροφή αυτού του βιομηχανικού-τεχνολογικού πολιτισμού.

Ενάντια στον γεωθερμικό σταθμό στο δάσος της Πριμαβέρα!

Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης

(Πηγή : contra.info)

Mexico City, Mexico: Explosive attack against a Federal Electricity Commission branch by Earth Liberation Front

Destruction disguised as prosperity

Prosperity?…Passive beings wandering in the streets…Longing for the peace and ‘security’ that is offered for being surrounded by modern technologies and gadgets that facilitate your life…

But there is a high price to be paid for this prosperity and turning a blind eye is no longer an option!!

Geothermal Energy Production Station of the Federal Electricity Commission (CFE) in Primavera Forest (in the state of Jalisco):

In June 1987, the Official Journal of the Federal Government published a decree which declared an area of 120000 square kilometers (12000 hectares, representing 40% of the protected natural area) inside the volcanic caldera of Primavera as an area for exploration and subsequent exploitation of deposits.

As early as 1970 work had begun exploring deposits in the Serritos Colorados region while between January 1990 and March 1989 a total of about 13 platforms and mud dams were built and about 13.5km of access roads were opened and 12 geothermal wells were built, and between 1989 and 1990 the work of the Federal Electricity Commission was halted because of the environmental damage they had caused.

On July 2015, having completed the process of ‘Round Zero’ for the partial privatization of control of the geothermal source, the Secretary of Energy granted the Federal Electricity Commission a concession for the exploitation of Serritos Colarados (one of the four core-areas of the forest which has existed for more than 140000 years), and 13 inspection permits, one of them for ‘Las Planigias’, another core area of Primavera Forest.

The violent defense of the Earth is an ancestral practice that we will never forget!

At exactly midnight on December 24th we placed an explosive charge inside an ATM at the Federal Electricity Commission branch on the corner of Sempoala street and Eouchenia avenue in Benito Juraez, Mexico City to make it clear to them that as long as they continue to authorize and support the destruction of the Earth we will continue to burn and destroy their institutions. We will not participate in the theater of the organizations that work within the the law such as Greenpeace or the committees demanding the cessation of planned (and already operational) mega-projects, not only in Mexico but worldwide. For we know that they only seek to reap economic benefits for their party while they deceive the world with the fantasy of a technological paradise of comfort and prosperity.

We are not seeking a reorganization of services or a fulfillment of our demands.

We seek the total destruction of this industrial-technological civilization.

Against the geothermal station in Primavera Forest!

Earth Liberation Front

(via Contra Info, translated by Insurrection News)

Σαντιάγο, Χιλή: Οδόφραγμα αλληλεγγύης στον αναρχικό κρατούμενο Ιγκνάσιο Μουνιός

Τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου 2015 ο σύντροφος Ιγκνάσιο Μουνιός συνελήφθη την ώρα που μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό και φυλλάδια αλληλεγγύης στα συντρόφια που είναι αιχμάλωτα για την υπόθεση PDI. Έκτοτε παραμένει απαχθέντας στη φυλακή Σαντιάγο 1.

Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την προφυλάκισή του ο σύντροφος πέρασε δίκη* στην οποία επιχειρήθηκε να επιβληθούν παραδειγματικές ποινές ενάντια σε όποιον δεν σκύβει το κεφάλι και περνά στη δράση αποσταθεροποιώντας αυτή την κάλπικη ειρήνη που μας επιβάλλεται κάθε μέρα.

Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι όσο η εξουσία χαντακώνει με χρόνια φυλακής τα αδέρφια μας στον αγώνα, γι’ αυτό στις 6 Δεκέμβρη 2016 αποφασίσαμε να διασαλέψουμε την τάξη της πόλης, κόβοντας την κυκλοφορία επί της λεωφόρου Μανουέλ Ροδρίγκες, στο ύψος της οδού Σαλεσιάνος, εκφράζοντας έτσι την αλληλεγγύη μας και στέλνοντας δύναμη στον σύντροφο Ιγκνάσιο Μουνιός.

Κανένας πολιτικός κρατούμενος δεν είναι μόνος!

Μέχρι την καταστροφή όλων των φυλακών!

Μέχρι την καταστροφή της κοινωνίας που τις χρειάζεται!

στα ισπανικά

* Πρόσφατα έγινε γνωστό πως ο Ιγκνάσιο Μουνιός καταδικάστηκε σε 3 χρόνια και 1 μέρα.

(Πηγή : contrainfo)